22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Rfid li hologramlı, barkodlu ve drop etiketli forma ve benzeri giysiler ve bilet. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09795
Buluş Başlığı Rfid li hologramlı, barkodlu ve drop etiketli forma ve benzeri giysiler ve bilet.
Başvuru Sahibi İSMAİL BERK ŞENÇALIŞ
Buluş Sahibi İSMAİL BERK ŞENÇALIŞ
IPC Sınıfı G06F 3/00
Buluş Özeti

Buluş, tabanında RFID (Radio Frcquency Identification) Radyo Frekanslı Tanımlama çipi (1), FRID çipi üzerine her hangi bir şekilde işlenmiş marka ve/veya ürün logosu ve/veya ürünü ile ilgili her türlü bilgiyi içeren bilgi notu, ve / veya hologram şeklinde oluşturulmuş iki boyutu görüntünün (2) dış etkenlerden korunması için, üzerinin poliüratan, organik veya in organik reçine veya PVC kaplanarak saydam ve bombeli hale getirilmiş dış kaplama (drop) (3) ile elde edilen ürün etiketli forma ve benzeri giysi ile maç, konser v.b gibi etkinlik biletleri ile ilgilidir.