22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bal süzme makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09805
Buluş Başlığı Bal süzme makinesi.
Başvuru Sahibi EKBER MUTFAK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET KUBİLAY ALTINAY
IPC Sınıfı A01K 59/00
Buluş Özeti

Bu buluşun bal süzme makinelerinde yenilik olup; gövde (1) (2), musluk (3), borulu tapa (4), sepet (5), kapak (6), çember (7), çevirme mekanizması (8), çevirme kolu (9) ve ayak (10) parçalarından oluşmaktadır. Konik tabanı ve musluk (3) ile borulu tapa (4) yardımıyla içinde bal kalmaz ve bu da bal israfını önler. Bunun yanında 304 kalite paslanmaz çelik ve mono blok yapısı sayesinde mukavemet ve hijyenik ortam sağlanmaktadır.