22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bağlantı klipsi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09808
Buluş Başlığı Bağlantı klipsi.
Başvuru Sahibi ESEN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN SARIGÜL
IPC Sınıfı A47B 96/00
Buluş Özeti

Bu buluş, farklı şekillerde ve yapılarda bir dış gövdeye sahip,elektrik panolarında,kontrol kabinlerinde vb. cisimler üzerinde kullanılan tepe fanları fanlı filtreler ve bu fanların bağlandığı menfezlerin,vidalar veya başka montaj araçları olmadan alet kullanmaksızın rahatça takılıp sökülmesini sağlayan bağlantı klipsi olup özelliği;bağlantı klipsi (2) kare şeklinde bir dış bağlantı çerçeve gövdesine (3) esnek bir üst bağlantı gövdesi (1) kilitleme tırnağına (1.1) sahip olup,oval kenarlara (3.1) sahip klips alt çerçeve gövdesi (3) ile üst gövde arasında esnekliğin sağlanması için bir boşluk (5) bulunmaktadır. Klips alt çerçeve gövdesi (3) orta kısmına tutucu kuvvet elde etmek için köşe kısımları,oval (4,1) alt bağlantı üst denge çıkıntısı (4) ile klips alt çerçeve gövdesinin (3) üst denge çıkıntısını (8) tutan kısmı bulunmaktadır. Bağlantı klipsi (2) üst gövdesi (1) klips alt çerçeve gövdesinden (3) şekil itibari ile daha kısa tutulmuştur.