22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğrudan sıkıştırmalı konektörlü üç yollu aktif bölücü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09837
Buluş Başlığı Doğrudan sıkıştırmalı konektörlü üç yollu aktif bölücü.
Başvuru Sahibi GLOBAL PARTNER MÜHENDİSLİK SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ERDEM EREN
IPC Sınıfı H04L 12/00
Buluş Özeti

Buluş konusu ürün, farklı konektör çapındaki kayıt yapabilen receiverlara (PVR cihazlarına) direk olarak monte edilebilen doğrudan sıkıştırmalı konektörlü üç ollu aktif bölücülerle ilgilidir.