22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Talaşlı partiküllü sıvı vakumlama ve boşaltma makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09895
Buluş Başlığı Talaşlı partiküllü sıvı vakumlama ve boşaltma makinesi.
Başvuru Sahibi HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERDOĞAN HAZANGİL
IPC Sınıfı B01D 21/00
Buluş Özeti

Bu buluş; özellikle imalat yapılan işletmelerde cnc vb. makinelerdeki soğutucu veya kesmeye yardımcı olan sıvıların ve ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan talaş, soğutucu yağ gibi sıvıların temizlenmesinde kullanılmakla birlikte yağ, su vb. sıvıların veya partiküllü sıvıların bulunduğu kapların boşaltılarak diğer kap veya depolara aktarılmasında kullanılabilen talaşlı sıvı vakumlama ve boşaltma makinesi ile ilgilidir.