22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Döner tablalı eksantrik pres makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09914
Buluş Başlığı Döner tablalı eksantrik pres makinesi.
Başvuru Sahibi AHMET AKBAŞ
Buluş Sahibi AHMET AKBAŞ
IPC Sınıfı A41D 13/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle metal malzemelerin üretildiği her sektörde kullanılan preslerin altına yerleştirilerek üzerine kalıp bağlanan ve ezme, kesme, sıvama, dövme işlemlerinin seri olarak yapılmasına imkan tanıyan döner tablalı eksantrik pres makinesi ile ilgili olup, özelliği; dairesel forma sahip üst tabla (1), üst tablanın (1) sabitlendiği göbek mili (2), göbek milinin (2) dikey doğrultuda yukarı aşağı hareketini sağlayan piston (17), piston (17) vasıtası ile dikey doğrultuda hareket eden göbek miline (2) dairesel hareket kazandıran büyük dişli (3), büyük dişliyi (3) tahrik eden küçük dişli (4), büyük dişli (3) ve küçük dişli (4) için oluşturulmuş yuvalara sahip alt sabit tabla (5), sabit tablanın (5) altına yerleştirilerek küçük dişliye (4) hareket veren redüktör (15) ile muhtelif sayıdaki bağlantı ayağı (saplama) (16) ve bağlantı ayakları (16) altına sabitlenen ayak tablasından (19) meydana gelmesidir.