22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Reaktif güç kompanzasyonunda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09925
Buluş Başlığı Reaktif güç kompanzasyonunda yenilik.
Başvuru Sahibi GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi İLKER OLĞUN;HÜSEYİN OKUTAN
IPC Sınıfı H02J 5/00
Buluş Özeti

Buluş, klasik reaktif güç kompanzasyonunda kullanılan, kontaktör (4) ve kondansatörü (5) içermekle beraber, işletme için gerekli endüktif gücü sağlayan endüktif bobin (3), endüktif yük kontrolünü sağlayan endüktif yük sürücüsü (2), endüktif yük sürücüsünü uygun zamanda tetikleyen ve işletmenin reaktif güç ihtiyacına gereken ofset cevabı bahsedilen kondansatörle (5) veren, kalan farkları ise bahsedilen endüktif bobinden (şönt reaktör) (3) elde eden, ana kontrol ünitesini AG-SVC röle (1) de içeren AG-SVC sistemi ile ilgilidir.