22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir taşıyıcı eleman demeti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09967
Buluş Başlığı Bir taşıyıcı eleman demeti.
Başvuru Sahibi MİGROS TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi TARIK KARLIDAĞ
IPC Sınıfı B65D 30/02
Buluş Özeti

Mevcut buluşla geliştirilen taşıyıcı eleman demeti (E) içerisine eşya yerleştirmeye uygun olan, birbirleri üzerine kapanmış yapıdaki en az bir birinci duvar (1a) ve en az bir ikinci duvar (1b) içeren birbirine bitişik en az iki taşıyıcı elemanı (1) içermektedir. Mevcut buluşla geliştirilen taşıyıcı eleman demetinde (E), bitişik olan iki taşıyıcı elemandan (1) birinin en az bir birinci duvarı (1a) diğer taşıyıcı elemanın (1) en az bir ikinci duvarına (1b) bağlıdır.