22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Biyodizelin akışkanlığının ve kalori değerinin arttırılmasına yönelik proses TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00207
Buluş Başlığı Biyodizelin akışkanlığının ve kalori değerinin arttırılmasına yönelik proses
Başvuru Sahibi İRFAN KILINÇ GIDA TEKSTİL AMBALAJ İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İRFAN KILINÇ;İLHAMİ KILINÇ
IPC Sınıfı C10G 3/00;C10G 49/00;C10L 1/00;C10L 1/18;C11C 3/00;C11C 3/10
Buluş Özeti

Buluş; bitkisel veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucu açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan biyodizelin kinematik viskozitesinin azaltılması, hidrojen gazının biodizel tarafından tutulması, buna bağlı olarak soğukta akışkanlığının ve kalori değerinin arttırılmasına yönelik bir proses ile ilgilidir. Bahsedilen proses, biyodizel ile hidrojen gazının reaksiyona tabi tutulmasını içermektedir.