22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Şap makinesi karıştırma kazanı karıştırma sisteminde geliştirmeler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09969
Buluş Başlığı Şap makinesi karıştırma kazanı karıştırma sisteminde geliştirmeler.
Başvuru Sahibi ETYEMEZLER MAKİNE İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ETYEMEZ
IPC Sınıfı B01F 15/00;E04F 21/00
Buluş Özeti

Bu buluş; her türlü inşaat yapılarında zeminlere ve yüksek katlara şap betonu atılmasında kullanılan şap makinesi karıştırma kazanı karıştırma sistemiyle ilgilidir. Sunulan buluşta, sadece döküm malzemeden mamul, harçla temas yüzeyleri yuvarlatılmış yüzey formuna sahip karıştırma sistemi bıçağı (3) karıştırma sistemi bıçak kolu (4) ve karıştırma sistemi bıçak kolu bağlantı parçası (5) ile bir alternatif yapılanma oluşturulmuş, bir yandan sürtünme miktarının azaltılması sağlanarak bıçakların kullanım süresinin uzatılması sağlanırken diğer yandan ağırlık açısından daha hafifletilmiş, üretim kolaylığına sahip bir karıştırma sistemi gerçekleştirilmiştir.