22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekmecelerin iç kısımlarını ihtiyaca göre bölmeleyen ayıraç sistemlerine mahsus sabitleme kilidi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10001
Buluş Başlığı Çekmecelerin iç kısımlarını ihtiyaca göre bölmeleyen ayıraç sistemlerine mahsus sabitleme kilidi.
Başvuru Sahibi HAKAN AYAZ;3K PLASTİK VE KALIP SANAYl VE TİCARET LÎMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN AYAZ;HAKAN AYAZ
IPC Sınıfı A47B 88/10
Buluş Özeti

Buluşumuz, çekmecelerin iç kısımlarını ihtiyaca uygun olarak ebatlayan ayıraç profillerinin uç kısımlarında kullanılan kilitleme mekanizması ile ilgilidir. Sistemimizde; ebatlama fonksiyonu için yatay uzun profillerin üzerinde dik olarak açılmış ve birbirine belirli mesafelerde konumlandırılmış dikey kanallara ihtiyaç duyulmamaktadır. Yatay konumlandırılan uzun kanallı profillerin (1) yan cidarlarında alt alta ve boydan boya oluşturulmuş hareket kanallarının (2) içensinde hareket eden kanal içi hareket kafası (3) ve buna bağlı hareket parçasına (4) montaj mili (5) ile sabitlenmiş ebatlama profili (6) hareket ettirilerek çekmece içensinde istenen miktarda alan ebatlandığında bu ebatlanan alanın mesafesinin sabitlenebilmesi için ebatlama profili (6) aşağıya doğru bastırılmaktadır. Aşağı yönlü baskı kuvveti ile aşağıya hareketlenen montaj mili (5) ile hareket parçasına (4) sabitlenmiş ebatlama profili (6), hareket parçasının (4) içerisinde oluşturulmuş konik sıkıştırma kanalında (7) ilerleyerek aşağı yönlü hareket ile kendini bulunduğu konumda sıkıştırarak bu konumu kilitlemektedir. Sistem; Kanallı profil (1), hareket kanalları (2), kanal içi hareket kafası (3), hareket parçası (4) montaj mili (5), ebatlama profili (6) ve konik sıkıştırma kanalından(7)oluşur.