22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Arkalık açısı ayarlanabilen, oturak kısmı açılır kapanır koltuk ayağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10020
Buluş Başlığı Arkalık açısı ayarlanabilen, oturak kısmı açılır kapanır koltuk ayağı.
Başvuru Sahibi TCC-THE CHAIR COMPANY BÜRO KOLTUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA YILMAZ
IPC Sınıfı A47B 91/08;A47C 7/00
Buluş Özeti

Buluş, oturak kısmı açılıp kapanabilen, arkalığın takıldığı taşıyıcı arkalık (2), oturağın takıldığı mekanizma bağlantı parçası (3) içeren koltuklarda kullanılan açma-kapama mekanizması ile ilgilidir. Bahsedilen taşıyıcı arkalık (2) ve mekanizma bağlantı parçasının (3) sabitlendiği en az bir ayak (1), bahsedilen taşıyıcı arkalığın (2) istenilen açıda ayarlanmasını, ayarlanan açıda sabit kalmasını ve ayağa (1) sabitlenmesini sağlayan en az bir ayar elemanı (22), bahsedilen mekanizma bağlantı parçasının (3) açılıp kapanmasını ve bu bağlantı parçasının (3) ayağa (1) bağlantısının yapılmasını sağlayan en az bir oturak hareket mili (5) içermektedir.