22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Komple koltuk parçalarının irtibatına olanak sağlayan yekpare gövde. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10021
Buluş Başlığı Komple koltuk parçalarının irtibatına olanak sağlayan yekpare gövde.
Başvuru Sahibi TCC-THE CHAIR COMPANY BÜRO KOLTUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA YILMAZ
IPC Sınıfı A47C 1/12;A47C 17/00;A47C 3/00;A47C 7/00
Buluş Özeti

Buluş, sinema, tiyatro ve konferans salonu koltuklarında sırtlık (30), oturak (3), kolçak (40) ve hareket mekanizmasının (4) üzerine konumlanmasına olanak sağlayan koltuk gövdesi (2) yapılanması ile ilgilidir. Söz konusu buluş ayrıca metal hareket mekanizmasından (4) kaynaklanan metal sesini engelleyen yeniliği içermektedir.