22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tente açılıp kapanma mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10026
Buluş Başlığı Tente açılıp kapanma mekanizması.
Başvuru Sahibi AKDENİZ BRANDA ÇADIR TENTE ŞEMS. MOB. İM. SAN. TUR. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MURAT ARSLAN
IPC Sınıfı E04H 1/00;E06B 1/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, açık mekanların üstlerinin örtülmesini sağlayan bir sabit makara (1) vasıtasıyla bir yüzeye irtibatlandırılan brandaya (2) sahip olup, bahsedilen sabit makara (1) ile irtibatlandırılmış triger dişli kasnağı (7), bahsedilen triger dişli kasnağının (7) motordan aldığı kuvvetle döndürdüğü triger kayışı (6), bahsedilen triger kayış (6) üzerinde irtibatlandırılmış, bahsedilen brandanın (2) açılıp kapanmasını sağlayan büyük gezer çekici (3) içeren açılıp kapanabilen tente mekanizması ile ilgilidir.