22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katmanlı yapı malzemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10028
Buluş Başlığı Katmanlı yapı malzemesi.
Başvuru Sahibi MEKPAN METAL PANEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CELALETTİN HAKAN KATIRCI
IPC Sınıfı E04B 1/00;E04D 13/16
Buluş Özeti

Buluş, dış cephe ve/veya çatı kaplamalarında kullanılan panel (1) olup, duvara temas eden alt yüzey ve görünür kısım olan üst yüzeyi oluşturan kabuk (11), altta ve üstte bulunan kabuğun (11) arasına yapıştırılan en az bir malzemeden dolgu malzemesinden oluşan çekirdek malzeme (12) içermektedir. Şekil -1