22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Traktörlerde üç nokta askı sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10029
Buluş Başlığı Traktörlerde üç nokta askı sistemi.
Başvuru Sahibi MUHARREM TÜRKMEN
Buluş Sahibi MUHARREM TÜRKMEN
IPC Sınıfı B62D 25/00
Buluş Özeti

Buluş, traktörlerin arkasına bağlanan alet ve ekipmanların tek operatör tarafından pratik ve emniyetli bir şekilde sökülüp takılabilmesi için tasarlanan ve ana şasi (10) üzerine monteli orta yakalama kancası (2) ve diğer yan yakalama kancalarına (4) takılan, alet/ekipman millerini otomatik kilitleyen kilitleme üst damağı (32) ve çıkarılmak istendiğinde kilitleme kolunu (3) yukarı kaldırılmasıyla kilidin açılabilmesini sağlayan traktörlerde üç nokta askı sistemi ile ilgilidir.