22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fonksiyonel şemsiye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10030
Buluş Başlığı Fonksiyonel şemsiye.
Başvuru Sahibi AKDENİZ BRANDA ÇADIR TENTE ŞEMS. MOB. İM. SAN. TUR. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MURAT ARSLAN
IPC Sınıfı A45B 25/00
Buluş Özeti

Buluş, bir altlık (6) ve bahsedilen altlığın (6) merkezinde oluşturulan yuvaya geçen bir gövde (2), bahsedilen gövde (2) üzerinde bu gövdenin (2) etrafına takılan çıtalar (3) ile oluşturulan bahsedilen gövdeye (2) takılan ve içerisine kullanıcı eşyalarının koyulabildiği en az bir hazne (4) ile bahsedilen gövdeye (2) takılan ve kullanıcının kişisel eşyalarını asmasına izin veren en az bir askı (5) aparatı içeren bır şemsiye (1) ile ilgilidir. Şekil -1