22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
File dilimleme aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10081
Buluş Başlığı File dilimleme aparatı.
Başvuru Sahibi POLİNET PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ÇAĞDAM MERTER;ÇAMAY MERTER
IPC Sınıfı B26D 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş her türlü ürünün taşınması veya korunması için kullanılan filelerin (F) istenilen boyda kesen dilimleme aparatı (1) olup, özelliği; karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki adet yan plaka (9), alt plaka (11) üzerinde bulunan yan plakalar (9) arasına konumlandırılmış bir rotor (6), kendi ekseni çevresinde 360° derece dönebilen rotor (6) üzerinde bulunan kesici üst bıçak (7), kesici üst bıçak (7) ile karşılıklı çalışacak şekilde yan plakaların (9) altına sabitlenmiş kesici alt bıçak (8), kesici alt bıçak (8) üzerinde çalışan üst bıçağa (7) hareket veren rotoru (6) tahrik eden redüktör (5) ve redüktörü (5) tahrik eden bir motordan (2) meydana gelmektedir.