22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Balık boylama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10099
Buluş Başlığı Balık boylama makinesi.
Başvuru Sahibi NECİP ÜMİT TÜRKMEN
Buluş Sahibi NECİP ÜMİT TÜRKMEN
IPC Sınıfı B22C 25/00
Buluş Özeti

Buluş, balıkların daha sağlıklı biçimde boylanması esasına dayanarak yapılmış olup, bir şase (12) üzerine monte edilmiş pürüzsüz bir levha (7) ve onun üzerinde ana tahrik elemanından (2) aldığı hareketle dönen en az 1 adet silindir (5), silindir (5) devrini ayarlayan en az bir devir ayar elemanı (21), silindirler (5) ile pürüzsüz levha (7) arasındaki mesafeyi ayarlayan, bu sayede en az iki boy olarak balığı boylayabilen en az bir ayar vidası (3) ve pürüzsüz levhanın (7) yer düzlemine göre yaptığı açıyı belirleyen bir açı ayar kolu içeren bir silindirli veya tamburlu balık boylama makinesi (100) ile ilgilidir. Buluş konusu silindirli veya tamburlu boylama makinesi (100) sayesinde, çok geniş bir boy aralığında ve geniş bir ağırlık aralığında balık boylamayı gerçekleştirmekte ve kendi başına ya da başka makinelerle kombine çalışabilecek yapıda bir silindirli veya tamburlu balık boylama makinesi sağlamaktadır.