22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geçmeli gofraj baskı silindiri ile suni deriye üç boyutlu desen ve doku kazandırma prosesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00342
Buluş Başlığı Geçmeli gofraj baskı silindiri ile suni deriye üç boyutlu desen ve doku kazandırma prosesi
Başvuru Sahibi FLOKSER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RAFET TÜKEK
IPC Sınıfı B44C 1/18;B44C 1/24;C14B 1/28;D06N 3/06
Buluş Özeti

Bu buluş, mobilya, ayakkabı, çanta, giyim ve aksesuar sektöründe kullanılmak amacıyla üretilen suni deriye desen ve doku kazandırma üretim yöntemi ile ilgili olup; bu buluş ile geliştirilen üretim yöntemi kullanılarak, özel olarak üretilmiş kauçuk, silikon ya da nikel kaplı ortası boş özel desen halkasının, su, yağ, elektrik veya ısıtma/soğutma silindirleri ile ısıtılan veya soğutulan çekirdek silindire hava yatağı ya da manuel veya otomatik açılıp kapanabilen sistem yardımıyla geçirilip, yüksek basınç uygulayarak, desen halkasındaki desen ve dokunun PU ve PVC bazlı suni deriye aktarılmasına dayanmaktadır.