22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan ev ve ofis cihazları yönetim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10119
Buluş Başlığı Uzaktan ev ve ofis cihazları yönetim sistemi.
Başvuru Sahibi ORTEM ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER ŞAHİN KARAMAN
IPC Sınıfı G08C 17/00;G08C 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş uzaktan ev ve ofis cihazları yönetim sistemi ile ilgilidir. Buluş konusu uzaktan ev ve ofis cihazları yönetim sistemi ev ve işyerlerinde bulunan klima, beyaz eşya, aydınlatma, su, elektrik, doğalgaz, çoklu ortam aygıtları (ses/görüntü) ve benzeri cihazların kablolu ve/veya kablosuz olarak ev ve işyeri dışındaki uzak yerlerden kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Kullanılan sistem sayesinde uzaktaki kullanıcının web tabanlı yönetim paneli ve/veya mobil platform yazılımları üzerinden ev/ofis içerisindeki cihazların bilgilerine ulaşması, cihazların açılıp-kapanması ve özelliklerinin kontrol edebilmesi mümkün olabilmektedir. Buluş konusu uzaktan ev ve ofis cihazları yönetim sistemi ev ve ofis cihazlarıyla ir, kablolu, bt, rf, ethernet, wifi, knx ve kontak çıkışı aracılığıyla iletişim kurarak söz konusu cihazları kontrol edebilmekte ve üzerinde bulunan sensörler sayesinde sıcaklık, nem, aydınlık ve benzeri ortam bilgilerini ölçerek kullanıcılara bildirmektedir.