22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Balkon kapatma sistemlerinde kullanılan alüminyumdan mamul izolasyon fitili. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10155
Buluş Başlığı Balkon kapatma sistemlerinde kullanılan alüminyumdan mamul izolasyon fitili.
Başvuru Sahibi KANAAT ALÜMİNYUM PROFİL METAL HIRDAVAT İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi TALAT PEKGÖZ
IPC Sınıfı E06B 3/263;E06B 7/205
Buluş Özeti

Bu buluş, balkon kapatma sistemlerinde izolasyonu sağlamak için iki cam bloku arasında, kanallarında kıl fırçalı yumuşak doku bulunan alüminyumdan mamul izolasyon fitili kullanılması ile ilgilidir.