22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tanker gövde çemberi (omega) ve kıvırma ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10175
Buluş Başlığı Tanker gövde çemberi (omega) ve kıvırma ünitesi.
Başvuru Sahibi OK KARDEŞLER TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RAMAZAN MARAŞ
IPC Sınıfı B65D 90/00
Buluş Özeti

Buluş konusu, tehlikeli madde taşımacılığında konstrüksiyon dinamiğine artı katan tanker gövde çemberi kıvırma ünitesi ve bu üniteyle elde edilen monoblok tanker gövde çemberidir. Makine, istenilen ebatlarda omegayı monoblok olarak, dairesel, elips/eliptik ve parabol elde edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Mevcut teknikte çoklu parçaların birleştirilmesi ile oluşturulan omegalar, buluş konusu makine ile bütün olarak üretilebilmektedir. Bu sayede yapılan işin daha güvenli ve ekonomik hale getirilmesi amaçlanmıştır.