22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Aynı hazne ile birden fazla iç hacme sahip yapı elde etmeyi sağlayan tanıtım haznesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10226
Buluş Başlığı Aynı hazne ile birden fazla iç hacme sahip yapı elde etmeyi sağlayan tanıtım haznesi.
Başvuru Sahibi HMK SATIŞ DESTEKLEME ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HIDIR MURAT KEKLİK
IPC Sınıfı G09F 15/00
Buluş Özeti

Buluş, özellikle broşür ve benzeri reklam ve tanıtım unsurlarının konumlandırıldığı iç hacme sahip, aynı hazneden (100) birden fazla kullanılarak birden fazla iç hacme sahip hazne elde etmek üzere; haznenin birinci yan yüzeyinde (130) oluşturulan ve en az bir başka haznenin birinci yan yüzeyine (130) göre diğer yan yüzeyi olan ikinci yan yüzeyinde (140) oluşturulan en az bir sürgü girintisine (141) yerleştirilen en az bir sürgü çıkıntısı (131) ve/veya haznenin arka yüzeyinde (150) oluşturulan ve en az bir başka haznenin ön yüzeyinde (170) oluşturulan en az bir askı konumlama kenarına (172) yerleştirilen en az bir askı çıkıntısı (151) içeren tanıtım haznesi (100) ile ilgilidir.