22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir rüzgar türbini. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10229
Buluş Başlığı Bir rüzgar türbini.
Başvuru Sahibi MUSTAFA SEYFİ GÜRSEL
Buluş Sahibi MUSTAFA SEYFİ GÜRSEL
IPC Sınıfı F03D 1/00;F03D 3/06
Buluş Özeti

Mevcut buluşla geliştirilen rüzgar türbini (E), en az bir gövdeyi (3), en az bir tarafından bu gövdeye (3) bağlı olan en az bir mili (4), bu mile (4) bağlı olan, rüzgarın (S) en az bir kanadına (1a) çarpması ile bağlı olduğu mili (4) hareket ettirebilen en az bir kanat sistemini (1) ve gövdeye (3) göre hareket ederek kanat sistemindeki (1) kanatlara (1a) çarpan rüzgar (S) miktarını kontrol eden en az bir rüzgar yönlendiriciyi (2) içermektedir.