22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ahşap bağlantı aparatlarında (dübel) yapılan geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10247
Buluş Başlığı Ahşap bağlantı aparatlarında (dübel) yapılan geliştirme.
Başvuru Sahibi MEHMET KIRTAY
Buluş Sahibi MEHMET KIRTAY
IPC Sınıfı A47J 45/00
Buluş Özeti

Bu buluş; ahşap mobilya veya kapı kasası profillerinde kullanılan parçaların hem düzgün bir şekilde hem de daha kolay ve hızlı bir biçimde birleştirilmelerini sağlayan ahşap bağlantı aparatlarında (dübel) yapılan geliştirme ile ilgilidir.