22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kağıttan mamul kalem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10249
Buluş Başlığı Kağıttan mamul kalem.
Başvuru Sahibi ALP SAYAROĞLU
Buluş Sahibi ALP SAYAROĞLU
IPC Sınıfı B43K 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş kağıttan mamul kalem ile ilgilidir. Buluş konusu kağıttan mamul kalem, kalem ucu, kağıt ve yapıştırıcı malzeme kullanılarak, kağıdın kalem ucunun etrafına sarılarak yapıştırılması ve ısıl işlemden geçirilerek katılaştırılması sonucu elde edilmektedir. Gazete, kitap, dergi ve benzeri, yeni yada kullanılmış kağıtlar ile oluşturulan kağıttan mamul kalem, normal bir kalemde olduğu gibi mukavim bir yapıya sahiptir ve otantik/estetik bir görünüm sergilemektedir.