22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Biçerdöverler için geliştirilen pirinç hasat aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10250
Buluş Başlığı Biçerdöverler için geliştirilen pirinç hasat aparatı.
Başvuru Sahibi HASAN COŞKUN;SAİM COŞKUN
Buluş Sahibi SAİM COŞKUN;HASAN COŞKUN;HASAN COŞKUN;SAİM COŞKUN
IPC Sınıfı A01F 29/00
Buluş Özeti

Buluşumuz pirinç (çeltik) hasatında biçerdöverler ile kullanılan pirinç (çeltik) aparatlarında yapılan geliştirmeye ilişkindir. Buluşumuz ile aparatın tıkanması sözkonusu olmamakta, tane zayiatı azalmakta, dolayısı ile daha az yakıtla daha az zamanda daha fazla pirinç (çeltik) hasadı mümkün olmakta ve randıman yüksek olmaktadır. Buluş konusu geliştirilmiş pirinç (çeltik) aparatı temel olarak aparat mili (1), bağlantı lamaları (2), çelik dişler (3), rozvetler (4), diş bağlantı lamaları (5), emniyet somunları (6), kontör aparat yanakları (7), kontör aparat alt ızgarası (8) ve ızgara pencerelerinden (9) oluşmaktadır.