22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Balya paket üretimi için bir makine. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10277
Buluş Başlığı Balya paket üretimi için bir makine.
Başvuru Sahibi YAKASAN MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OKTAY KABABIYIK
IPC Sınıfı B65B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, içerisine balyalanacak olan paketlerin bir konveyör aracılığıyla beslendiği bir dolum ünitesi; bu dolum ünitesinden çıkan paketlerin içerisine yerleştirildiği balyanın bulunduğu bir balyalama ünitesi içeren bir balya paket makinesi ile ilgilidir. Bu makine, dolum ünitesinin, beslenen her bir paketi tutmak ve bu her bir paketin balyalama ünitesine gidebilmesi için bırakmak üzere kapanıp açılabilen kapaklar; ve bu kapakları makineye göre göreceli olarak hareket ettiren bir hareket tertibatı içerir.