22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mini panolarda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10282
Buluş Başlığı Mini panolarda yenilik.
Başvuru Sahibi TÜMAY İNANÇ ZENGİN
Buluş Sahibi TÜMAY İNANÇ ZENGİN
IPC Sınıfı G09F 7/00
Buluş Özeti

Buluş iç ve dış mekanlarda, havaalanlarında, tren garlarında, otobüs terminallerinde, yollarda, okullarda, alışveriş merkezlerinde, etkinlik alanlarında, otoparklarda vb. reklam yapılmasına uygun tüm alanlarda kullanılan ses, koku ve görsel efektlere sahip mini panolarla ilgilidir.