22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sulu baca filtresi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10383
Buluş Başlığı Sulu baca filtresi.
Başvuru Sahibi ALİ ÇARBOĞA
Buluş Sahibi ALİ ÇARBOĞA
IPC Sınıfı B01D 47/00;E04F 17/00;F23J 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle kömür, pirina, fındıkkabuğu, talaş, mazot, fuel oil ve diğer yakıt olabilecek yakıtlar gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlar kullanan kazanların, bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunabilecek kül, kurum ve benzer partiküller ile çevre sağlığına zararlı kükürt dioksitin tutulması ve ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, aynı zamanda tesislerde oluşan veya meydana gelen duman, toz ve koku gibi organik ve inorganik atıkları tutma amaçlı sulu baca filtresi ile ilgilidir.