22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sustalı kule. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10456
Buluş Başlığı Sustalı kule.
Başvuru Sahibi KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN SÜHA SARAL
IPC Sınıfı E01D 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, birçok alanda ihtiyaç duyulan özellikle iletişim altyapısı oluşturmak için gsm ürünlerinin yerleştirileceği bir çelik kule (1) ile ilgilidir. Bu kule (1), kurulumu ve kullanım için gerekli tüm aksamları üzerinde barındırmaktadır. Kendinden açılır, kablolu ve mobil olan bu kule (1), tır dorsesi olarak tasarlandığından kurulacağı sahaya tır tarafından çekilerek götürülebilmektedir. Kendinden açılır yapıya sahip olduğundan kurulumunda vinç kullanımına ihtiyaç olmamaktadır. Montajı için 2-3 işçinin yeterli olmaktadır.