22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Koltuk kilitleme mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10468
Buluş Başlığı Koltuk kilitleme mekanizması.
Başvuru Sahibi GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ABDULLAH ACAR
IPC Sınıfı B60N 2/00
Buluş Özeti

Bir yaslanma kısmı (11), yaslanma kısmına (11) irtibatlandığı şasenin tanımlamış olduğu eksen üzerinde rotasyonel olarak hareket edebilen bir oturağa (12, 13) ve oturak kısmı (12) üzerinde sağlanan kilitleme pimine (16, 17) sahip bir koltuğun (10), oturak kısmı (12, 13) ile yaslanma kısmının (11) birleştiği bölge civarına adapte edilen, bir şaseye (21) sahip kilitleme mekanizması (20) ile ilgilidir. Söz konusu kilitleme mekanizmasının özelliği bahsedilen kilitleme mekanizmasının (20); şase (21) üzerinde sağlanan ve pimin (16) içerisinde hareket edebildiği en az bir adet kılavuz (211); şase (21) üzerine mafsallı ve kılavuzu (211) örtebilecek şekilde en az bir adet kola sahip kilitleme plakası (22); ve kol üzerinde sağlanan oturak kısmının (12) istenilen pozisyonlar içerisinde sabit bir şekilde konumunu korumasını sağlamak üzere pimin (16, 17) içerisine yerleştiği en az bir adet yuva (223, 291) içermektedir.