22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Reklam amaçlı teneke kutu görünümlü büfe sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10469
Buluş Başlığı Reklam amaçlı teneke kutu görünümlü büfe sistemi.
Başvuru Sahibi GEMSAN TURİZM TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SELİM BABAOĞLU
IPC Sınıfı A47F 5/00;B60P 3/025
Buluş Özeti

Buluş reklam amaçlı olarak düşünülmüş, teneke kutusu görünümüne sahip olacak şekilde tasarlanmış, bir büfenin olması gereken tüm özelliklere haiz olacak şekilde kapı ve standa (reyon) sahip büfe sistemi hakkında olup; reklam için, teneke kutu görünümlü kutu gövdesine (1) kapı (2), satış penceresi (3), satış reyonu (4) ve servis tablasından (5) meydana gelmektedir.