22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mekanik iklimlendirme ve serbest soğutma opsiyonlarını içeren iklimlendirme cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10481
Buluş Başlığı Mekanik iklimlendirme ve serbest soğutma opsiyonlarını içeren iklimlendirme cihazı.
Başvuru Sahibi DJ COOL KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SERKAN ALICI
IPC Sınıfı F24F 1/00
Buluş Özeti

Buluş konusu ürün, elektronik cihazların 24 saat çalıştığı ortamlarda nem ve sıcaklık değişikliğinden kaynaklı olarak cihazların zarar görmesini engellemek, ortam sıcaklığı ve nemini sabit tutmak amacıyla geliştirilmiş, mekanik iklimlendirme ve free-cooling (serbest soğutma) sistemini içeren, dış ortam verilerini değerlendirerek bu sistemlerden hangisini kullanacağına karar veren mikropresesör (12) ile insana ihtiyaç duymadan çalışmasına devam eden iklimlendirme cihazıdır. Cihaz 12-24-48-220 ve 380 wolt enerji seçeneklerinden herhangi biri ile çalışabilmesi yanında, sisteme eklenecek güneş panelleri (21) ile tercih edilmesi durumuna güneş enerjisi ile de çalışabilmektedir.