22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Manyetik gizli kilitli iç ve dış mekan yönlendirme sistemleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10494
Buluş Başlığı Manyetik gizli kilitli iç ve dış mekan yönlendirme sistemleri.
Başvuru Sahibi ALİ YAVİLİOĞLU
Buluş Sahibi ALİ YAVİLİOĞLU
IPC Sınıfı B32B 15/00;G09F 7/00
Buluş Özeti

Manyetik gizli kilitli iç ve dış mekan yönlendirme sistemleri yerleşkelerde, kurum ve kuruluşlarda kapı isimliği, kat yerleşim planı ve yönlendirme levhalarında üstün özellikli manyetik gizli kilit sistemi kullanılmaktadır. Bu kilit sistemi yaylı çelik bir pimin mıknatıs yardımıyla aşağı ve yukarı hareket ettirilmesiyle yapılan kilitleme sistemidir.