22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hava valf sisteminde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10504
Buluş Başlığı Hava valf sisteminde yenilik.
Başvuru Sahibi NEBİYE GÜLER
Buluş Sahibi NEBİYE GÜLER
IPC Sınıfı F15B 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş, endüstrinin birçok alanında değişik amaçlarla, pompa ölçüsüne uygun kapasitedeki bir kompresöre bağlanarak kullanılan diyaframlı sıvı transfer pompalarında (kısaca "havalı pompalar") hava valf sisteminde pompanın hava kaçağını önleyip yüksek performansta çalışmasına ayrıca gömlek pistonu nun yağlamaya ihtiyaç duymadan kuru bir şekilde çalışmasını sağlayan hava kaçağını sıfır noktasına düşürerek hava kayıplarının (enerji kaybı) önlenmesi için geliştirilen silindir gömlek (1) içinde çalışan piston delrin malzemeden yapılmış ve piston tapası (4) piston pulu(5) piston ana gövde (erkek) (6) temel parça altı adet piston halkası (polipropilen malzemeden) (7) piston ana gövde(dişli) (8) 6 adet o-ring (nitril malzemeden) (9) parçalarından oluşmaktadır.