22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Butonlu / kumandalı makaslı otomatik dışa açılır motorlu panjur. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10518
Buluş Başlığı Butonlu / kumandalı makaslı otomatik dışa açılır motorlu panjur.
Başvuru Sahibi TURANCAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MAHMUT TURAN
IPC Sınıfı E06B 3/00
Buluş Özeti

Panjur sarma mekanizması (1) ile bağlantılı olan panjur (2) yukarı aşağı yönde hareket ederken, panjur (2) gövdesinde bulunan panjur makas sisteminin (3) makas tahrik motoru ile tahrik edilmesi sayesinde panjurun (2) ileri yönde açılması sağlanmaktadır.