22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik mızrak makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10606
Buluş Başlığı Otomatik mızrak makinası.
Başvuru Sahibi TUNCAY DANK
Buluş Sahibi TUNCAY DANK
IPC Sınıfı B27C 9/00
Buluş Özeti

Buluş, malzemeyi şekillendirme, kesme, çapak alma işlemlerini uygulayan, indüksiyon akımı ile malzemeyi ısıtan, malzemeyi kalıplanan bölümlere iten bir sürücü sistemine sahip otomatik mızrak makinası hakkında olup; pres gövdesi (1), pres üst tabla (2), pres alt tabla (3), alt kalıp bağlama tablası (4), üst kalıp bağlama tablası (5), dövme alt kalıp (6), dövme üst kalıp (7), çapak kesme üst kalıp (profil boyunu kesme) (8), çapak kesme alt kalıp (9), çapak kesme alt kalıp yükseltme takozu (10), merkezleme kolonları erkek (11), merkez kolonları dişisi (12), itici (13), indüksiyonla ısıtma odası (14) ve itici piston (15a), baskı pistonu (15b), lineer yataklar (15c), lineer miller (15d), baskı plakası (15e), sürücü montaj plakası (15f) ve sürücü montaj platformundan (15g) oluşan sürücü düzeneğinden (15) meydana gelir.