22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yarı otomatik av tüfeklerinde kullanılan çift taraflı piston yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10610
Buluş Başlığı Yarı otomatik av tüfeklerinde kullanılan çift taraflı piston yapılanması.
Başvuru Sahibi ATA SİLAH SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FATİH YOLLU
IPC Sınıfı F41A 21/32
Buluş Özeti

Buluş, gazlı sistemle çalışan, yivsiz-setsiz namlu (7) kullanılan yan otomatik av tüfeklerinde kullanılan, bahsedilen av tüfeklerinin, düşük basınçlı fişek parçası (1), segman (2) ve yüksek basınçlı fişek parçası (3) sayesinde, hem düşük basınçlı fişekler ile hem de yüksek basınçlı fişekler ile kullanımını sağlayan çift taraflı piston yapılanması ile ilgilidir.