22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Depolu sanayi tip soğutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10617
Buluş Başlığı Depolu sanayi tip soğutucu.
Başvuru Sahibi BAŞARIR SOĞUTMA SAN. VE TIC. LTD.ŞTI.
Buluş Sahibi FEHİM YARAŞIKLI
IPC Sınıfı F25D 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş, depolu sanayi tip soğutucu ile ilgili olup, gövde, depo ve teşhir bölümlerinden oluşmaktadır. Buluş konusu depolu soğutma dolabı hem soğuk depo hem de teşhir olmak üzere iki işlevi bir anda aynı enerji ile beslemektedir.