22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kompakt depolama sistemlerinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10667
Buluş Başlığı Kompakt depolama sistemlerinde yenilik.
Başvuru Sahibi ERDEM BÜRO MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SELAMİ ERDEM
IPC Sınıfı A47B 43/00
Buluş Özeti

Buluş, raflama, depolama ve arşivleme sistemlerinde kullanılan, raylı hareket mekanizmasının (10) tahrik milleri (110) üzerinde konumlanan, raylar (41) üzerinde hareket edebilen, raylı hareket mekanizmasının (10) mukavemetini ve taşıma kapasitesini artıran, hareket mekanizmasının raylar (41) üzerinde hareket etmesini sağlayan, tahrik millerinin (110) her biri üzerinde konumlanan dolu demirden mamül en az bir tekerlek (111) ile karakterize edilen kompakt depolama sistemidir (1).