22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Külah ambalaj kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10678
Buluş Başlığı Külah ambalaj kapağı.
Başvuru Sahibi KALE NOBEL AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET OLCAY HEPHIZ
IPC Sınıfı B65D 85/78
Buluş Özeti

Buluş, külah ambalaj (3) içinde satılan dondurmaların ambalajlanması sırasında, ambalaj ile dondurma arasında kalan havanın, ambalajın kapağının (2) kapatılması sırasında basınç oluşturarak, kıvrılma setlerinin (4) kapanmasını engellemesi durumunun ortadan kaldırılması için kapak (2) üzerine hava iletim kesitleri (1) oluşturulması ile ilgilidir.