22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oyun hamuru. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00759
Buluş Başlığı Oyun hamuru.
Başvuru Sahibi ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER FARUK BERBER
IPC Sınıfı A21D 10/00;G09B 19/10
Buluş Özeti

Buluş, oyuncak sektöründe önemli bir yere sahip olan, çocukların fiziksel olarak vücut yapısını (el kaslarını) geliştiren ayrıca zihinsel düşünme yeteneğini de geliştirerek yaratıcılık kabiliyetlerini artıran oyun hamuru ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir. Mevcut buluş özellikle, çocukların oyun esnasında eğlenirken eğitilmesi maksadıyla, su, nişasta, tuz, gliserin, en az bir yağ, en az bir koruyucu madde, en az bir renklendirici madde, en az bir kıvam arttırıcı madde, en az bir asitlik düzenleyici madde, en az bir tatlandırıcı madde ve en az bir aroma kullanılarak hazırlanan değişik renklerde bir oyun hamuru ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir.