22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Haşhaş hasat makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10682
Buluş Başlığı Haşhaş hasat makinesi.
Başvuru Sahibi MUSTAFA YÜKSEL
Buluş Sahibi MUSTAFA YÜKSEL
IPC Sınıfı A01D 45/00
Buluş Özeti

Bu buluş, olgunluğa ulaşmış ve hasat zamanı gelmiş olan haşhaşları el değmeden otomatik olarak toplayan haşhaş hasat makinesi ile ilgili olup, özelliği; dört adet tekerlek (5) üzerinde hareket edebilen gövdesinin üzerine konumlandırılan sürücü alanı (2), sürücü alanında (2) bulunan kontrol üniteleri (21) tarafından hareket ettirilen toplayıcı mekanizma (4), üzerinde kesici makasların (12) bulunduğu toplayıcı mekanizma (4) tarafından toplanan haşhaşların döküldüğü konveyör (3), haşhaşların konveyör (3) tarafından taşındığı elek mekanizması (1), elek mekanizmasının (1) altında bulunan haşhaş deposu (9), danelerin depolandığı haşhaş deposunun (9) yanında bulunan atık toplama haznesi (17), atık toplama haznesinde (17) biriken sap, kabuk, çöp gibi atıkların boşaltılarak tahliye edildiği atık toplama bagajı (6) ile sisteme enerji sağlayan motor (7) ve muhtelif sayıdaki aküden (13) meydana gelmesidir.