22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik av tüfekleri için şifreli ve anahtarlı emniyet kilidi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10716
Buluş Başlığı Otomatik av tüfekleri için şifreli ve anahtarlı emniyet kilidi.
Başvuru Sahibi ALAADDİN AYDOĞAN
Buluş Sahibi ALAADDİN AYDOĞAN
IPC Sınıfı F41A 9/00;F41C 7/02
Buluş Özeti

Bu buluş tüm bu problemleri çözmekte olup, piyasada kullanılan ve satılan av tüfeklerinin kullanılmadığı zaman ve duvara asıldığında tüfeğin meraklı kişiler, çocuklar ve gençler tarafından izinsiz alınıp kullanılmasının ve kurcalanmasın önüne geçecek gereksiz tüfek kullanımından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan tüfek kazaların önüne geçecek, üzerine takıldığı tüfeği emniyete alarak tüfeği kullanıma ve istemsiz patlamalara karşı kilitleyerek yetkisi olmayan kişilerce gereksiz ve izinsiz kullanımını önleyecek otomatik av tüfekleri için şifreli ve anahtarlı emniyet kilidi sistemi ile ilgilidir.