22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Üç boyutlu akıllı küp şekilli tabela. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10744
Buluş Başlığı Üç boyutlu akıllı küp şekilli tabela.
Başvuru Sahibi BUĞRA PERAKENDECİLİK VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA KARA
IPC Sınıfı G09F 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş mağaza ve dükkanlarda cephe tabelası olarak kullanılan üç boyutlu akıllı küp şekilli tabela ile ilgilidir. Buluş konusu ürün, üç boyutlu akıllı küp şeklindeki bir kütlenin, bir köşesinden cephe tabelasına monte edilmesi suretiyle elde oluşturulmuştur. Küp şekilli kütlenin açısal yerleşimi sayesinde tabelayı gören her bakış açısında farklı bir görünüm sergilemekte, böylece görünürlüğü yüksek ve dikkat çekici bir tabela tasarımı elde edilmektedir.