22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geliştirilmiş panel bağlantı aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10761
Buluş Başlığı Geliştirilmiş panel bağlantı aparatı.
Başvuru Sahibi MUSTAFA HASCANDAN
Buluş Sahibi MUSTAFA HASCANDAN
IPC Sınıfı F16B 12/00
Buluş Özeti

Buluş, inşaat, mobilya ve kaplama başta olmak üzere en az birer düzlemsel yüzeyi bulunan iki parça malzemenin birbirine tutturulması amacıyla bağlantı aparatlarının kullanılmasını gerektiren sektörlere yönelik olarak kullanılabilecek, başlıca sabitleme aparatı (1), pim (2) ve pim tutucu dübel (3) elemanlarından oluşan, montaj uygulaması sırasında zaman kazandıran, dış yüzeylerdeki görüntü kirliliğinin önüne geçen ve piyasadaki diğer sabitleme elemanlarına oranla daha sağlam tutunma sağlayan bağlantı aparatları ile ilgilidir.