22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pratik yatak taşıma aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10783
Buluş Başlığı Pratik yatak taşıma aparatı.
Başvuru Sahibi KARDEŞLER DERİ SARACİYE TEK. OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi HAKAN GÜNAYDIN
IPC Sınıfı A47C 21/00
Buluş Özeti

Pratik yatak taşıma aparatı yatak taşıma aparatı dikdörtgen şeklinde olup, kenarlarında tutma sapı takviyesi (3), ürünün tutulmasını sağlayan tutma sapı (2), yatak içine konduktan sonra kapatılmasını sağlayan fermuar (1), ürünün renk ve cinsinin belirlenmesini sağlayan ürün tanıtma penceresi (5), ürünün tanıtım bilgilerini içeren etiket haznesi (4) bulunmaktadır. Yatak taşıma aparatı özel tip dokuma sayesinde güçlendirilmiş, su geçirmez kumaştan imal edilmektedir.