22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Beton bentler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10798
Buluş Başlığı Beton bentler.
Başvuru Sahibi MİTHAT KUŞAK
Buluş Sahibi MİTHAT KUŞAK
IPC Sınıfı E02B 7/08
Buluş Özeti

Buluş, her türlü dere, akarsu, çay yatakları gibi akışkan su yataklarında kullanılabilecek beton bentlerle ilgilidir. Buluş ile akışkan su yataklarına yerleştirilecek bentler sayesinde suyun akışı kontrol altına alınacak, kurulan yörede havanın nemli kalması sağlanarak, ortamın bitki örtüsünün değişmesine katkıda bulunulacaktır. Buluş, her türlü akışkan su yatağında kurulan beton bent blokları için kısa ve uzun olmak üzere iki farklı boydaki beton bentlerle ilgili olup; bentlerin daha hafifletilmesi için içinde beton dolgusu olmayan iç boşluk (1), alt bent tabanı (10), üst uzun bent gövdesi(8), üst kısa bent gövdesi(9), uzun bentlerin birleşmesini sağlayan uzun birleştirme elemanı (3), kısa bentlerin birleşmesini sağlayan kısa birleştirme elemanı (4), birleştirme elemanlarının yerleştirildiği birleşme boşluğundan(2) ve bentlerin arka kısmında yer alan havalandırma boşluğundan (5) oluşmasıdır.